ຊາຍຍີ່ປຸ່ນຄົນໜຶ່ງລ້ຽງງູເປັນເວລາ10ປີຈົນຮ່າງກາຍຂອງມັນໃຫຍ່ກ່ວາແຂນຂອງລາວເຖິງ 5 ເທົ່າ.

0
315

ຊາຍຍີ່ປຸ່ນຄົນໜຶ່ງລ້ຽງງູເປັນເວລາ10ປີຈົນຮ່າງກາຍຂອງລາວໃຫຍ່ກ່ວາແຂນຂອງລາວເຖິງ 5 ເທົ່າ.

ຜູ້ຊາຍຊາວຍີປຸ່ນຄົນ ໜຶ່ງໂພສຮູບພາບສັດລ້ຽງຂອງຕົນເປັນງູເຫຼືອມຍັກທີ່ຕົນໄດ້ລ້ຽງມັນມາເປັນເວລາ 10 ປີຕັ້ງແຕ່ໂຕຍັງນ້ອຍໆຈົນຮອດດຽວນີ້ມັນກາຍເປັນງູຍັກໄປແລ້ວ.

ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາຜູ້ໃຊ້ ແບ່ງປັນຮູບພາບຂອງ python ສັດລ້ຽງທີ່ມັກ ເຊິ່ງລາວໄດ້ລ້ຽງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ, ໃນເວລານັ້ນມັນມີຂະໜາດ ເທົ່າກັບນິ້ວໂປ້ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ດຽວນີ້ມັນມີຂະໜາດ 5 ເທົ່າຂອງແຂນຂອງລາວ.

ເຖິງວ່າຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍແຕ່ມັນກໍບໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວຢ້ານແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ມັນມັກຈະມາມົ້ນຢູ່ກ້ອງແຂວນຂອງລາວປະຈຳ ລັກສະນະຢາກໃຫ້ກອດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມອົບອູ່ນ,