ສາເຫດ ອັນດັບໜຶ່ງການເກີດ ອ ຸ ບ ັ ດ ຕ ິ ເ ຫ ດ ທາງລົດໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ 6

0
152

ສາເຫດ ອັນດັບໜຶ່ງການເກີດ ອ ຸ ບ ັ ດ ຕ ິ ເ ຫ ດ ທາງລົດໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ 6 ມາເບິ່ງການສັງລວມ ການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ ໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ 6, 2021 ສະເພາະເດືອນ 6, 2021 ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 326 ລາຍ ທຽບໃສ່ເດືອນພຶດສະພາ 2021 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 57 ລາຍ ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 37 ຄົນ ສາເຫດການເສຍຊີວິດອັນດັບ 1 ແມ່ນຂັບຂີ່ດ້ວຍ ຄວາມໄວເກີນ ເວລາທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກ່ອນໝູ່ແມ່ນ 17:00-24:00 ອາຍຸ ທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍກ່ອນໝູ່ແມ່ນ 16-30 ປີ ອາຊີບທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນຊາວໄຮ່ ຊາວນາ


ສາເຫດ ອັນດັບໜຶ່ງການເກີດ ອ ຸ ບ ັ ດ ຕ ິ ເ ຫ ດ ທາງລົດໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ 6


ສາເຫດ ອັນດັບໜຶ່ງການເກີດ ອ ຸ ບ ັ ດ ຕ ິ ເ ຫ ດ ທາງລົດໃນທົ່ວປະເທດ ປະຈໍາເດືອນ 6