ງ່າຍກ່ອນປອກກ້ວຍ…!!! 2 ວິທີ ລວກຫອຍແຄງ ໃຫ້ແກະງ່າຍ ຕ້ອງເຮັດຕາມນີ້.

0
910

2 ວິທີ ລວກຫອຍແຄງໃຫ້ແກະງ່າຍ ທີ່ໃຜໆກໍ່ເຮັດໄດ້ຢູ່ບ້ານກັບຄອບຄົວ ຕ້ອງເຮັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

1. ເອົານ້ຳຂື້ນເຕົາໄຟແລ້ວຖ້າໃຫ້ຝົດດີໆກ່ອນ ແລ້ວຈື່ງຖອກລົງຊາມ ທີ່ມີຫອຍແຄງທີກ້ຽມໄວ້ຈົນຖ້ວມ ຈາກນັ້ນສັງເກດເບີ່ງຟ໋ອດນ້ຳ

ທີ່ຝົດ ເມື່ອມັນເຊົາຝົດແລ້ວຕັກຫອຍຂື້ນມາໃສ່ນ້ຳເຢັນປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຫອຍແຄງທີ່ເກະງ່າຍ ແນ່ນອນ

2. ເອົານ້ຳຂື້ນເຕົາໄຟແລ້ວຖ້າໃຫ້ຝົດດີໆກ່ອນ ແລ້ວເອົານ້ຳສົມສາຍຊູປະມານ 1 ປວງ ຖອກລົງໄປໃນນ້ຳທີກຳລັງຈະຝົດຫຼືຝົດພໍດີ

ຫຼັງຈາກນັ້ນແລ້ວເຮົາກໍ່ນຳເອົາຫອຍແຄງລົງລວກປະໄວ້ປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ຫອຍແຄງທີ່ເກະງ່າຍ