ຕັດສິນແລ້ວ! ກຸ່ມຄົນທີ່ພາໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ ໃນເດືອນ ເມສາ 2021 15/07/2021

0
1372

ການຕັດສິນ ຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ເມສາ 2021 ມີດັ່ງນີ້.

1. ນາງພາວະດີ (ຕຸກຕິກ) ຕິດຄຸກ 5 ປີ 1 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 52,5 ລ້ານກີບ.2. ນາງພອນມີນາ (ຕີນາ #59) ຕິດຄຸກ 3 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 27,5 ລ້ານກີບ.

3. ທ້າວພານ ຕິດຄຸກ 1 ປີ 6 ເດືອນ, ພ້ອມປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບ , 4. ທ້າວພູໃສ (ຕີ້) ຕິດຄຸກ 3 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 27,5 ລ້ານກີບ.

5. ທ່າວນີນ່າ (ຂັບເຮືອ) ຕິດຄຸກ 1 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບ , 6. ທ້າວສົມປະສົງ (ຂັບເຮືອ) ຕິດຄຸກ 1 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 25 ລ້ານກີບ.