ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.

0
152

ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ມີຊື່ເປັນທາງການວ່າ ເຜົ່າ ກຣີ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນປ່າໂດຍໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ເມື່ອໃດທີ່ຕອງເຫລືອງ ຫລືແຫ້ງຕາຍກໍ່ຈະພາກັນຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃຫມ່ ໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ຖາວອນ,

ສຳລັບອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ກິນເຜືອກ, ມັນ ແລະ ເປືອກໄມ້ແຊ່ນ້ຳແລ້ວປົນນ້ຳເຜິ້ງກິນ, ເຂົາເຈົ້າມີພາສາເປັນຂອງຕົນເອງຊົນເຜົ່ານີ້ມີຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ຄຳມ່ວນ ແລະບໍລິຄຳໄຊ

ແລະນີ້ກໍ່ແມ່ນໝູ່ບ້ານເຜົ່າຕອງເຫລືອງທີ່ທາງພາກລັດໄດ້ຈັດສັນໃຫ້ຢູ່ທີ່ບ້ານ ນາກະດົກ ແລະບ້ານ ນາທອນ ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 200 ກວ່າຄົນ

ປະມວນພາບ:


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.

.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.


ວິຖີຊີວິດ…!!! ຂອງ ເຜົ່າຕອງເຫລືອງ ໃຊ້ຕອງປຸກເປັນເຮືອນ ຍົກຍ້າຍໄປມາໂດຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ແບບຖາວອນ.
.

Natural of Laos