ເຕືອນ ສະຕິ ໃຜມັກສາກໄຟໂທລະສັບ ຖ້າໄຟຮົ່ວ ຊ໊ ອ ດ ເ ສ ຍ ຊ ີ ວ ິ ດ

0
332

ເຕືອນ ສະຕິ ໃຜມັກສາກໄຟໂທລະສັບ ຖ້າໄຟຮົ່ວ ຊ໊ອດເສຍຊີວິດ

ຫມຸ່ມ ສາກໂທລະສັບ ນອນຫລັບໄຟຊອ໊ດ ເສຍຊີວິດເຫດການນີ້ ເກີດຂື້ນ ທີ່ປະເທດໄທ ແຂວງລາດຊະບູລີ ບ້ານໂປ່ງ

ໂດຍມີ ຊາຍອາຍຸ 18 ປີ ນອນຊາສໂທລະສັບ ປະໄວ້ຂ້າງກາຍແລ້ວ ນອນຫລັບຟັງເພງ ສຽບສາຍສາກ ເຊົາບາວ ໃສ່ຫູຟັງເພງໄປນຳ ຫລັງຈາກນັ້ນເກີດໄຟຮົ່ວຊອ໊ດ ຈົນເສຍຊີວິດ ຄາທີ່ ເລື່ອງແບບນີ້ມັກເກີດຕະຫລອດ

ດັ່ງນັ້ນເຕືອນ ຫລາຍ ຄົນທີ່ມັກສາກໂທລະສັບ ໃວ້ ແລ້ວ ນອນ ຫລັບໄປ ຂໍໃຫ້ລະມັດລະວັງ ເພາະອາດຈະນຳພາໄປສູ່ຄວາມຕາຍ ໄດ້

ວິເຄາະໃດ້ 2 ກໍລະນີ 1 ເກີດສາຍໄຟຂາດ ແລະໄຟຊອດ 2 ມີວັດຖຸຊັກນຳ ໄຟຟ້າ

ເພາະເຫດການນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນມາ ຫລາຍ ກໍລະນີ ແຕ່ລະປີ ຫລາຍຊີວິດຕ້ອງສັງ ເວີຍ ຊີວິດ ໃຫ້ກັບເຫດການແບບນີ້