ເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ການກຳນົດເອົາໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ຫລື ບ່ອນອື່ນໆເປັນສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວປິ່ນປົວ

0
105

ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໄດ້ອອກເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ການກຳນົດເອົາໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ຫລື ບ່ອນອື່ນໆເປັນສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ ສະບັບເລກທີ 3573/ກປຟ ລົງໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021, ເນື່ອງຈາກຈໍານວນກໍລະນີຢັ້ງຢືນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງໃນ ສປປ ລາວ, ສະຖານທີ່ຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວຈຶ່ງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງໜາແໜ້ນ ພ້ອມມີການເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງ ຮີບດ່ວນ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດໄດ້ປະຕິບັດພາລະໜ້າຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ຈໍາ ເປັນກໍຖືກນໍາໃຊ້ຈົນໃກ້ໜ້າ, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວຕື່ມ ເພື່ອຮອງຮັບເອົາຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ນອກເໜືອຈາກສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.

ເພື່ອເຜີຍແຜ່ເງື່ອນໄຂໃນການກໍານົດເອົາສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວໂດຍນໍາໃຊ້ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍເອກະຊົນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ເງື່ອນໄຂປະກອບມີ: ເງື່ອນໄຂດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ; ປະເພດຂອງສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ; ເງື່ອນໄຂຂອງໂຮງແຮມ/ໂຮງໝໍທີ່ຈະໃຊ້ເປັນສະຖານາທີ່ແຍກດ່ຽວ; ການກວດກາ; ມາດຕະຖານການປະຕິບັດງານ (SOP)ສຳລັບເງື່ອນໄຂທາງດ້ານຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນເຈັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ສະຖານທີ່ແຍກດ່ຽວ:

1/. ສໍາລັບໂຮງແຮມ: ກໍລະນີບໍ່ມີອາການ ຫລື ເບົາບາງ: ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອົກຊີແຊນໃນເລືອດ (SpO2) >_95%; ຈັງຫວະການຫາຍໃຈ