ອ່ານເລີຍ! ຍ້ອນແບບນີ້ລາຄາປີ້ລົດໄຟຈຶ່ງແພງ

0
491

ເປັນຫຍັງ? ລາຄາປີ້ລົດໄຟຈຶ່ງແພງ

ປະເທດລາວ Pathedlao ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດທີ່ປີ້ລົດໄຟແພງນັ້ນກໍ່ຍ້ອນມີຫຼາຍສາເຫດ ລົດໄຟ EMU ແບ່ງເປັນ 2 ລາຄາຄື: ຊັ້ນ 1 ແລະ ຊັ້ນ 2 ເປັນຂະບວນດຽວກັນ ຮອດພ້ອມກັນ ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຄວາມກ້ວາງຂອງບ່ອນນັ່ງ ພ້ອມນັ້ນຂະບວນນີ້ຍັງມີຫ້ອງນໍ້າ, ມີປັກສຽບ, ຫຼິ້ນເນັດໄດ້ ແລະມີແອ

ບໍ່ເທົ່ານັ້ນ ການເປີດບໍລິການໄລຍະທຳອິດ ເນື່ອງຈາກມີຜູ້ ໂດຍສານໜ້ອຍ, ມີຄ່າຫລຸ້ຍຫ້ຽນ ແລະ ຄ່າດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂ້ອນຂ້າງສູງ ຕົ້ນທຶນໃນການແລ່ນລົດໄຟແຕ່ລະຄັ້ງເລີຍສູງ, ແຕ່ຫາກຜ່ານໄປໄລຍະໜຶ່ງຫາກມີຖ້ຽວລົດ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານຫລາຍຂຶ້ນ ຕົ້ນທຶນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນກໍຈະຖືກລົງ

ແລ້ວທ່ານຄິດແນວໃດ ກັບລາຄາລົດໄຟໃນປັດຈຸບັນ ມັນແພງ ຫຼື ວ່າເປັນລາຄາທີ່ສົມຄວນແລ້ວ