ສປປລາວ ໄດ້ອັນດັບທີ່ 1 ເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນອາຊຽນ

0
939

ສປປລາວໄດ້ອັນດັບທີ່1ເງິນເຟີ້ສູງສຸດໃນອາຊຽນ

ລາວໄດ້ຮອງແຊ້ມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງສຸດ ໃນບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ. ປະເທດໃດໃນອາຊຽນ ທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງສຸດ ໃນທ້າຍປີຜ່ານມາ ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ Tradingeconomics ແມ່ນຂໍ້ມູນ ໃນໄຕມາດ 4 ຂອງປີ 2021. ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ອັນດັບ 1 ປະເທດ ມຽນມາ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງເຖິງ 6.5% , ອັນດັບ 2 ປະເທດລາວ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງເຖິງ 4.7%, ອັນດັບ 3 ປະເທດ ສິງກະໂປ, ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງເຖິງ 3.8 %
ອັນດັບ 4 ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສູງເຖິງ 3.6% , ອັນດັບ 5 ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ 3.3%

ອັນດັບ 6 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ 3.0 % , ອັນດັບ 7 ປະເທດ ໄທ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ 2.2%, ອັນດັບ 8 ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ 1.9% , ອັນດັບ 9 ປະເທດ ບຣູໄນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ 1.8% , ອັນດັບ 10 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ 1.8%