ແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງການເງິນ ກ່ຽວກັບຢຸດຕິການຂາຍໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນຊຸດ

0
295

ແຈ້ງການ: ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະແນກການ ແລະ ກົມຕ່າງໆ ໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ຂັ້ນ ເມືອງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ສູນກາງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຢຸດຕິການຂາຍໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ເປັນຊຸດ. ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນແຈ້ງການແນະນໍາດັ່ງນີ້:

1.ຢຸດຕິການຂາຍໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຊຸດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເປັນວິສາຫະກິດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
2.ໃຫ້ຄິດໄລ່ເກັບໃນປະເພດອາກອນລາຍໄດ້ປ່ຽນແທນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34.12 ແລະ ໃຫ້ຄິດໄລ່ອາກອນລາຍໄດ້ໃນອັດຕາ 10% ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 39 ຂໍ້

ທີ 5 ຂີດໜ້າທີ 5 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019.ກໍລະນີອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຕ້ອງການສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງເປັນວິສາຫະກິດຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ ຫຼື ຂະແໜງສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເສຍກ່ອນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ກະຊວງການເງິນ