ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?

0
138

ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ? ຂໍ້ມູນຈາກ EventPass ເຜີຍຂໍ້ມູນສາລະໜ້າຮູ້ ທີ່ຫຼ່າຍຄົນອາດຍັງບໍ່ຮູ້ ມາສາຍເດັກເນີດ ຫຼື ເດັກໃສ່ແວ່ນຕາ ທີ່ຊ່າງຕັດແວ່ນບອກວ່າດີ ໃຊ້ນໍ້າຢາລ້າງຈານລ້າງແວ່ນຕາໄດ້

ແຕ່ຕ້ອງປະສົມນໍ້າກັບນໍ້າຢາລ້າງຈານກ່ອນ ບໍ່ແມ່ນຈະເອົານໍ້າຢາລ້າງຈານມາຢອດໃສ່ແວ່ນຕາລ້າໆບໍ່ໄດ້ ວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸການຍືດການໃຊ້ງານແວ່ນ ເຮັດໃຫ້ແວ່ນສະອາດ ໃສ ຄືຕອນໃໝ່ໆເລີຍ ເອົາຮູ້ແບບນີ້ຕ້ອງລອງແລ້ວທຸກຄົນ


ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?


ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?
.


ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?


ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?
.


ຕ້ອງລອງແລ້ວລະ ແວ່ນຕາໃສສະອາດດີ ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍ ນໍ້າຢາລ້າງຈານ ໃຜເຄີຍເຮັດແນ່ ?

ຈາກ: EventPass