ສັ ງຫ ານໂຕແຂ້ຍັກ 2 ໂຕ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍ້ານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ

0
289

ສັງຫານໂຕແຂ້ຍັກ 2 ໂຕ ສ້າງຄວາມຍ້ານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນມາເລເຊຍ

ຂ່າວສານຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຊາລາວັກໄດ້ຕັດສິນໃຈຂ້າໂຕແຂ້2ໂຕ, ໂຕໜື່ງມີຄວາມຍາວ 3,9 ແມັດ ແລະ ອີກໂຕໜື່ງຍາວ 4,5 ແມັດ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນທີ່ລັດຊາລາວັກ ເກາະ ບໍນຽວ ພົບເຫັນໂຕແຂ້ 2 ໂຕນີ້ລອຍໃນແມ່ນໍ້າໄປມາ

ແລະ ຂື້ນມາກີນຊາກໝາຕາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍແນ່ໃຈວ່າແມ່ນ 2 ໂຕນີ້ແທ້ບໍ່ ແຕ່ມັນສ້າງຄວາມບໍ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຍ້ານໃຫ້ກັບປະຊາຊົນແຖວນັ້ນ ຈື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂ້າມັນຖີ້ມ ມາເລເຊຍ ໂຕແຂ້ ເປັນສັດສະຫງວນມີຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍ

ຍົກເວັ້ນຖ້າໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ເຊີ່ງໃນແຕ່ລະປີມີປະຊາຊົນ, ຊາວປະມົງ ຖືກໂຕແຂ້ທຳຮ້າຍ ແລະ ຂ້າຕາຍຫຼາຍຄົນ