ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ

0
187

ການຕົກຫຼຸມຮັກກັບຄົນທໍາມະດາວ່າຍາກແລ້ວ ການມີຄວາມຮັກກັບຄົນພິການທາງຮ່າງກາຍ ຍິ່ງຫາຍາກ ແຕ່ສໍາລັບຄູ່ນີ້ ເຮັດໃຫ້ ເຫັນໃຫ້ຊຶ້ງເຖິງຄວາມຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄວາມຮັກສວຍງາມປານນາງຟ້າ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ພວກເຂົາມາຮວມກັນເພື່ອຄວາມຮັກລ້ວນໆ ເພື່ອຄົນໆນັ້ນ ພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນທຸກສິ່ງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ


ຮັກແທ້ ທີ່ເຊື່ອວ່າມີຢູ່ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນເຄີຍພົບດ້ວຍຕົນເອງ ຄູ່ນີ້ພິສູດແລ້ວ ເຖິງຈະບໍສົມບູນແຕ່ກໍຮັກກັນຈາກໃຈຈິງ

ເບິ່ງຄູ່ນີ້ເດີ້ເປັນແບບຢ່າງ Gabe – Adam Wheatley